Skuteczność i szybkość w działaniu
Nowatorskie rozwiązania
Wysoka jakość świadczonych usług
Konkurencyjne ceny

Obsługa techniczna nieruchomości

    W ramach prowadzonej przez firmę działalności proponujemy Państwu kompleksową obsługę techniczną obiektów. Współpracujemy z wieloma firmami świadczącymi usługi na najwyższym poziomie. Biorąc pod uwagę fakt, że świadczone usługi wykonywane są niejednokrotnie w lokalach mieszkalnych sprawdzeni pracownicy gwarantują oprócz wysokiej jakości również bezpieczeństwo dla właścicieli.

Eksploatacja nieruchomości

 • nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku budynków, urządzeń oraz instalacji elektrycznych teletechnicznych, wentylacja, klimatyzacja, ppoż. i innych
 • kontrola dostaw energii, wody i gazu
 • kontrola odprowadzania ścieków i wywozu śmieci
 • wykonywanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń , zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa
 • prace konserwacyjne, remontowe instalacji i urządzeń
 • usuwanie zgłaszanych problemów technicznych

Prowadzenie i ewidencja dokumentacji:

 • książki obiektu
 • dokumentacji technicznej budynku i dokumentacji eksploatacyjnej
 • dokumentacji administracyjnej i prawnej obiektu
 • ewidencji powierzchni obiektu, najemców i użytkowników obiektu

Zarządzanie kosztami:

 • analizę kosztów dot. nieruchomości oraz podejmowanie działań optymalizujących koszty
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych z zakresu eksploatacji nieruchomości
 • analizę zużycia energii, mającą na celu określenie optymalnego poziomu mocy zamówionej do pokrycia bilansu energetycznego obiektu.

 

Pomiary parametrów sieci i jakości energii elektrycznej:

 

Jakość energii elektrycznej to sprecyzowane w normach charakterystyki i parametry napięcia zasilającego. Do jej oceny służą specjalistyczne wieloparametrowe rejestratory, zdolne do jednoczesnego mierzenia wielu wielkości i zapamiętywania wyników w ciągu długiego czasu, od dnia do nawet roku. Wynika to z losowej natury wielu zjawisk wpływających na jakość, jak też statystycznego charakteru opisu parametrów, przez co pomiary wymagają rejestracji dużej ilości danych oraz zdolności do analizy sygnałów w czasie rzeczywistym.

 

Oszczędzanie energii

Pomiary parametrów sieci i jakości energii elektrycznej

Przeprowadzenie pomiarów parametrów sieci polegających na rejestracji różnych wielkości charakteryzujących energię elektryczną jest najlepszym sposobem lokalizacji źródeł zaburzeń w sieci zasilającej. Dzięki rejestracji trwającej kilka dni, można ocenić jak zachowuje się system w różnych sytuacjach, a nie tylko sprawdzić wartości chwilowe, dające bardzo ograniczony obraz sytuacji. Większość pomiarów przeprowadzanych jest jako pomiar chwilowy, tj. sprawdza się wartość wielkości mierzonej w wybranej chwili czasu, nie rejestrując jej zmienności w czasie. W efekcie wiemy, na przykład, że napięcie wynosi 230V, jednak nie oznacza to, że tak jest przez cały czas, gdyż napięcie zmienia się w zależności od różnych czynników. Podobnie na podstawie wskazania licznika możemy dowiedzieć się ile energii pobraliśmy, nie wiemy jednak jak pobór zmieniał się w czasie. Pomiary parametrów sieci polegają na rejestrowaniu w sposób ciągły szeregu wielkości charakteryzujących energię elektryczną. Analizator mierzy wartość każdego parametru 50 razy na sekundę (lub z inną częstotliwością w zależności od modelu), a następnie zapisuje uśrednione dane do pamięci. W ten sposób można zarejestrować jak zmieniała się dana wielkość w ciągu na przykład: doby, tygodnia, itd. W sieciach energetycznych i rozdzielczych ciągle zachodzą jakieś zjawiska. Większość z nich jest zupełnie nieodczuwalna, inne powodują awarie i uszkodzenia urządzeń, błędy sterowania maszyn lub przyśpieszają starzenie elementów sieci. Większość z tych zjawisk trwa bardzo krótko (kilkadziesiąt milisekund) i występuje w losowych chwilach czasu, w związku z tym nie można ich wykryć przeprowadzając zwykłe pomiary. W konsekwencji, użytkownik bez przeprowadzenia pomiarów parametrów sieci, często nie jest w stanie znaleźć powodów powtarzających się awarii lub wiąże je zupełnie z innymi przyczynami. Są to skutki, których wystąpienie widoczne jest od razu, czyli awarie urządzeń i spowodowane nimi przestoje linii produkcyjnych, a nawet całych zakładów. Najczęściej przyczyną wystąpienia takich zjawisk są przerwy w zasilaniu, zapady i przepięcia. Przyczyny wystąpienia tego typu zjawisk mogą być różne, zaczynając od zdarzeń losowych a na wadliwym zadziałaniu zabezpieczeń kończąc. Często zdarza się, że źródło występowania przepięć lub zapadów znajduje się w sieci zakładu i jest nim, np. napęd dużej mocy, występujące zwarcie, proces łączeniowy. Jako przykład można podać zakład, w którym na skutek rozruchu maszyny dużej mocy w sprzyjających warunkach występował zapad napięcia, którego efektem było losowe zadziałanie wyzwalaczy podnapięciowych wyłączników głównych. To gdzie będą przeprowadzane pomiary i ile będą trwały zależne jest od celu w jakim są przeprowadzane.

 

W jakim celu przeprowadza się pomiary parametrów sieci?

·       w celu sprawdzenia jakości dostarczanej energii elektrycznej;

·       w celu sprawdzenia jakości energii i efektywności jej użytkowania wewnątrz zakładu;

·       w celu oceny poprawności działania kompensacji mocy biernej oraz w celu doboru baterii kondensatorów;

·       w celu znalezienia przyczyny występujących awarii urządzeń;

·       w celu oceny rezerw mocy przyłącza, rozdzielnicy, itd.;

·       w celu sprawdzenia wpływu zainstalowanych urządzeń na sieć;

·       powody przerw w dostawach zasilania ze strony dostawcy;

·       zaburzenia w pracy sieci takie jak przepięcia łączeniowe, burzowe;

·       jakość parametrów dostarczanej energii elektrycznej;

·       wprowadzenie optymalizacji zużycia energii i struktury technicznej poszczególnych instalacji i urządzeń odbiorczych, co wpływa na obniżenie kosztów działalności wielu zakładów przemysłowych kupujących energię do celów technologicznych;

·       sprawdzenie wielkości pobieranej mocy biernej .Przy przekroczeniu wielkości poboru tej mocy określonej w umowie  Użytkownik ponosi dodatkowe opłaty;

·       w innych celach, w zależności od potrzeb Klienta.

 

Normy stosowane do wykonywania pomiarów:

- Norma PN-EN 61000-4-30:2003 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-30: Metody badań i pomiarów. Metody pomiaru jakości energii. Zdefiniowano metody pomiaru wskaźników jakości energii elektrycznej dla systemów zasilających prądu przemiennego o częstotliwości 50/60 Hz oraz wymagania dotyczące interpretacji wyników pomiarów.

Sama norma określa głównie metody pomiaru, lecz nie ustala wartości progowych. Istotnym wyznacznikiem dla całego dokumentu jest to, że podstawy standaryzacji metod pomiarowych do wyznaczania wskaźników jakości energii elektrycznej z normy PN-EN 61000-4-30:2003 określono w pkt. 4 opisującym postanowienia ogólne, gdzie podano: klasy pomiarowe, organizację pomiarów, mierzone wielkości elektryczne, agregację pomiarów w przedziałach czasu, algorytm agregacji pomiarów, niepewność czasu zegarowego i koncepcję oznaczania. Zdefiniowano dwie klasy pomiarowe:

 

·       Klasa pomiarowa A - jest stosowana w przypadku przeprowadzenia dokładnych pomiarów, a koniecznych przy realizacji celów kontraktowych, weryfikacji zgodności wyników z postanowieniami norm, rozstrzygnięcia zaistniałych sporów itp. W uzupełnieniu określa się wymaganie, że dowolne pomiary danego parametru przeprowadzone za pomocą dwóch różnych przyrządów spełniających wymagania klasy A i mierzących te same sygnały powinny dać zbieżne wyniki mieszczące się w określonym przedziale niepewności.

 

·       Klasa pomiarowa B – jest najczęściej stosowana przy wykonywaniu pomiarów , w celu wykrywania przyczyn i eliminacji awarii oraz dla innych zastosowań nie wymagających dokładnych wyników.

 

- Agregacja pomiarów w przedziałach czasu realizowana jest w taki sposób (zgodnie z PN-EN 61000-4-30:2003 pkt. 4.4), że podstawowym czasem pomiaru wartości parametrów (napięcia zasilającego, harmonicznych, interharmonicznych i asymetrii napięć) jaki przyjęto do „obserwacji” są przedziały czasu wyznaczone: dla 10-okresów systemu zasilającego o częstotliwości znamionowej 50 Hz.

 

- Klasa pomiarowa A - przyjęto następujące przedziały czasów agregacji:

·       1.- 3 s ,jako 150 okresów dla częstotliwości znamionowej 50 Hz,

·       2. -10 min, 3. 2 h.

 

- Klasa pomiarowa B – gdzie podano tylko, że metodę, liczbę i czasy przedziałów agregacji powinien wskazać producent. Algorytm agregacji pomiarów proponowany w PN-EN 61000-4-30:2003 pkt. 4.5 określa, że agregacje wyników pomiarów wyznacza się z wykorzystaniem pierwiastka kwadratowego z średniej arytmetycznej mierzonych wielkości wejściowych podniesionych do kwadratu.

 

Inne normy:

- Norma PN - EN 61000 – 4 – 7; zawiera wytyczne dla pomiarów harmonicznych (wyższych harmonicznych i interharmonicznych) w systemach zasilania i dla urządzeń przyłączanych do sieci.

- Norma PN - EN 61000 – 4 – 11; zawiera wytyczne dla badań i pomiarów zapadów napięcia, krótkich przerw i  zmian napięcia dla urządzeń o prądzie zasilania nie przekraczającym 16 A

- Norma PN-EN 61000-4-14; zawiera wytyczne do badań odporności na wahania napięcia

- Norma PN-EN 61000- 4 – 15; zawiera opis funkcjonalny i cechy konstrukcyjne przyrządu do pomiaru migotania światła.

- Norma PN-EN 50160 określono zarówno miejsca w których należy oceniać   jakość energii elektrycznej, jak i sposób obróbki i oceny otrzymanych wyników.

Dla jakich miejsc norma określa parametry?

Zgodnie z tytułem norma określa parametry w sieciach publicznych, tj. będących własnością dostawcy energii elektrycznych. W praktyce dla odbiorcy najbardziej istotne są parametry energii dostarczanej do punktów odbioru, czyli miejsc przyjętych jako umowna granica stron. W związku z tym pomiary jakości energii dostarczanej do odbiorców najczęściej wykonuje się w miejscach zainstalowania układów pomiarowo - rozliczeniowych.

 

Jak długo należy przeprowadzać pomiary?

W normie zawarto dokładne wytyczne jak powinny przebiegać pomiary ,najlepszym rozwiązaniem byłby pomiar ciągły. W praktyce do oceny jakości energii najczęściej wystarcza przeprowadzenie pomiaru w okresie 7 dni, dając jednocześnie orientacyjny obraz zjawisk zachodzących w sieci. Należy jednak pamiętać, że zjawiska w sieci mają często charakter losowy lub uwidaczniają się tylko w pewnych sytuacjach, co powoduje, że nie zawsze wszystkie zakłócenia zostaną zarejestrowane.

 

Zaleca się wykonanie pomiarów jakości energii sieci w głównych rozdzielniach elektrycznych zasilania budynków. Pozwali to sprawdzać jakość dostarczanej energii do użytkownika z sieci Zakładu Energetycznego. Dodatkowo może być bardzo pomocna przy wystąpieniu w sieci przepięć po sieci które mogą spowodować uszkodzenia sprzętu informatycznego i zbiorów danych. Posiadanie wyników  pomiarów z analizatora pozwoli  w takim przypadku dochodzenia prawa do odszkodowania od dostarczyciela energii. Pozwala to również na sprawdzanie wartości mocy biernej indukcyjnej  i pojemnościowej w instalacji wewnętrznej użytkownika powodującej w przypadku nadmiernej wielkości, obciążanie dodatkowe kabli i przewodów, oraz wpływ na pracę wyposażenia elektrycznego oraz dodatkowe opłaty z tytułu jej powstawania u użytkownika. Znajomość tej wielkości pozwala dobrać baterie kondensatorów do kompensacji wielkości mocy biernej wytwarzanej w sieci użytkownika.

 

Kompensacja mocy biernej - można tylko zyskać

Problem powstawania biernej indukcyjnej w sieci użytkownika:

W budynku banku znajduje się szereg urządzeń powodujących powstawanie mocy biernej indukcyjnej co charakteryzuje je niskim współczynnikiem cos φ.

Do takich urządzeń należą:

·       Wentylacja i klimatyzacja

·       Pompy

·       UPS

·       Instalacje opraw wyładowczych (świetlówki)

 

Niski współczynnik mocy cos φ powoduje następujące w eksploatowanych instalacjach problemy:

·       Grzanie przewodów zasilających i ich zabezpieczeń ( zagrożenie pożarowe)

·       Zwiększanie grzania urządzeń zasilających ( transformatory )

·       Wzrost spadków napięć

·       Pracę odbiorników przy malej wartości współczynnika mocy cosφ ,która powoduje zwiększony pobór prądów roboczych w stosunku do pracy przy tej samej mocy czynnej i współczynniku mocy bliskim jedności.

Dotychczas problem mocy biernej w odniesieniu do odbiorców komunalnych, oraz biurowych był pomijany. Obecnie w przypadku mocy umownej większej od 40 kW spółki dystrybucyjne prowadzą kontrolę poboru mocy biernej i pobierają dodatkowe opłaty za ponadnormatywne jej zużycie. Wartość współczynnika mocy określanego tg φo określa się w warunkach przyłączenia albo umowie. Wielkość standardowego współczynnika poboru mocy określa się w wysokości dla cos φ=0.93 (tg φ0 =0.4). Nie wszyscy mają jednak świadomość, że ponoszą koszty z tego tytułu, i że można te koszty wyeliminować .

Energia bierna indukcyjna.

Opłaty za energię bierną indukcyjną może ponosić praktycznie każdy odbiorca, który użytkuje takie urządzenia jak silniki, klimatyzację, agregaty chłodnicze, a nawet przestarzałe oświetlenie w postaci lamp wyładowczych. Wysokość naliczanej opłaty zależy od ilości pobranej energii czynnej i biernej i nie rzadko sięga 30% całości rachunku za energię elektryczną. Jeszcze kilka lat temu opłaty za energię bierną ponosili prawie wyłącznie średni i duzi odbiorcy. Dzisiaj ten problem dotyczy również małych odbiorców przemysłowych i komunalnych. Przyczynił się do tego rozwój liczników energii, które poza energią czynną zliczają również energię bierną. W związku z tym zakłady energetyczne coraz częściej montują tego typu liczniki u małych odbiorców, którzy do tej pory za energię bierną nie płacili.

Jak sprawdzić czy nie ponosi się opłat za energię bierną indukcyjną?

Aby sprawdzić czy nie płaci się opłat za energie bierną indukcyjną wystarczy spojrzeć na fakturę za energię elektryczną. W rubryce "opłaty za nadwyżkę energii biernej indukcyjnej" naliczona powinna być jedynie opłata abonamentowa. Jeżeli naliczane są również inne opłaty, np. całodobowa, szczytowa, pozaszczytowa oznacza to, że ponosi się opłaty za energię bierną. Użytkownik ponosi dodatkowe opłaty za wytwarzanie nadmiernej ilości tej mocy. Dostawca zasilania w umowie o dostawę mocy dla użytkownika zakłada że w jego instalacji budynkowej wartość współczynnika mocy biernej wyniesie 0.93. Przy takiej wartości nie nalicza się w fakturach dodatkowych opłat.

Jak wyeliminować opłaty za energię bierną indukcyjna i pojemnościową ?

Jeżeli opłaty za energię bierną indukcyjną lub też pojemnościową wynoszą kilkaset złotych warto zainteresować się ich wyeliminowaniem. Do tego celu stosuje się tzw. kompensację mocy biernej. Polega ona na zamontowaniu w głównej rozdzielnicy budynku, który będzie pobierać z sieci energię bierną o przeciwnym znaku, niż urządzenia jakie posiada odbiorca. W efekcie zsumowane moce o przeciwnych znakach kompensują się, ograniczając w ten sposób ilość energii biernej pobranej z sieci do dozwolonego poziomu. W budynkach biurowych często spotykamy się z poborem mocy biernej  pojemnościowej, która jest niepożądana tak samo jak moc bierna indukcyjna i zjawisko to powoduje obciążanie użytkownika przez dostawcę dodatkowymi opłatami. W tym przypadku zabudową dławików kompensacyjnych  odbiorca całkowicie eliminuje opłaty za energię bierną. Prawidłowo dobrane urządzenie zwraca się w czasie od 12  do 24 miesięcy.

  

Parametry które możemy zmierzyć miernikiem PQM 711 firmy Sonel: 

·     

Copyright - 2020 TechnoCom - Obsługa Techniczna Nieruchomości
projekt graficzny - Inesita-dev